Národní obecná škola Makov

 

Podnět ke zřízení školy v Makově

 
Zápis ze školní kroniky:

 

Ve školním roku 1908/9 vzrostl počet dítek navštěvujících rozsečakou školu, že místní školní rada byla nucena vážně přemýšleti o rozšíření školy. Vhodných místností mohlo se nabýti pouze vystavěním nové budovy školní. 

 

V té době vznikla myšlenka, že nákladné stavbě trojtřídní školy zabránilo by se vyjmutím Makova ze školního obvodu rozsečského. Návrh na zřízení školy v Makově přijat byl s povděkem občany obou zúčastněných vesnic. 

 

V srpnu 1909 svolal starosta makovský rolník Josef Janča výborovou schůzi, jíž byli přítomni členové:

  • radní Josef Bednář, čís. 7
  • radní Jan Bednář, čís. 18
  • František Bednář, čís. 11
  • Peterka Josef, Dostál Antonín, Vítek Josef a Míchal František z čís. 8

Všichni členové výboru doznali, že náklad na stavbu 1třídní školy v Makově nebude o mnoho vyšší příspěvku, jejž odvedla by obec na stavbu nové školy v Rozseči. ¨

Povolaní činitelé v Rozseči přislíbili též, že snahu občanů makovských o zřízení samostatné školy budou všemožně podporovati. Podalo tedy představenstvo obce Makova v září 1909 žádost, jež původně směřovala k povolení samostatné školy, avšak před samým odesláním změněna (z obavy před zamítnutím pro malý počet žáků - 33 -) v žádosti o povolené 1třídní expositury. Zásluhou pana c.k. okr. hejtmana Beneše a pana c.k. okres. školdozorce Františka Fresla byla tato žádost v Boskovicích c.k. okr. školním radou i v Brně c.k. zem. školským radou příznivě přijata, a již 14. února 1910 dostavila se první komise k prozkoumání okolností rozhodujíci o zřízení školy. Tu zjištěno, že vzdálenost Makova od rozsečské školy činí 2km. Cesta však shledána velmi neschůdnou. 

 

Stavění školy

Na dodání všeho staviva pracovali všichni občané zdarma a to pořádkem dle poplatnosti. Obecní výbor zvolil ze svých členů stavební komisi, jejíž předseda Josef Bednář (čís. 7) spolu s Františkem Míchalem (čís. 18) práci řidil. Kamení dováženo většinou od Rozseče, písek od Rudky. 79 000 cihel vyrobeno v místní cihelně. Spotřebováno 221q vápna. 

 Se stavbou se začalo v polovině září 1910 a do zimy byla stavba zhruba pod střechou.  V prosinci 1910 vzdal se starosta Janča svého úřadu pro churavost. Starostou byl zvolen pro zbývající roční období František Míchal (čís. 18)  a do výboru vstoupil dosavadní náhradník Bednář Josef (čís. 5). 

Na jaře začalo se s prací uvnitř. V polovině září 1911 byla stavba dokončena. 

 

Popis budovy

Stručný popis: Přízemní stavba, složená ze tří dílů. První je směrem od silnice do stráně, okny obrácen k jv. V něm je umístěna učírna 9m dlouhá, 7m široká a 3,5m vysoká. Plocha podlahy je 63m2, čítáme-li pro 1 žáka 0,6m2, stačí pro 105 žáků. Vzdušný prostor obnáší 220,5m3. 

Druhá část stavby tvoří učitelův byt. Je obrácena okny k silnici. Světnice i okna jsou značně nižší, proto ve třídě na straně k silnici neděláno okno. Je zde předsíň a z ní vchod do kuchyně, světnice, do sklepu, na půdu a na dvůr.  Celkem 2 pokoje, komora, kuchyně. Třetí část je přístavek u II. části a tvoří hospodářské stavení. Je tam prádelna a chlév. Dvůr je vkopán do stráně a vjíždí se do něho horní stranou od vesnice, nebo přes hřiště od lesa. Před školou je u silnice zahrádka. Na straně k lesu je hřiště s letní tělocvičnou, za ním pak školné zahrada. Budova má číslo popisné 15.

Když všechno bylo připraveno, vyslala c.k. okr. škol. r. na žádost obce komisi ke kollaudování školní budovy v pátek 22. září 1911. Představenstvo obce se zavázalo zjištěné nedostatky a vady do 14 dní napraviti. 

Námaha občanů makovských korunovánava vysvěcením a veřejným odevzdáním této dílny lidskosti vybranému účelu. To stalo se 24. září 1911. (pozn. v kronice uvedeny osoby, které v tu dobu vedly monarchii i úřady).

Bohoslužebné obřady vykonal P. František Hudec, farář v Sulíkově, zpěv řídil František Vodnařík, nadučitel v Sulikově. Dopoledne byla ve zdejší kapli sloužena slavná mše, odpoledne bylo požehnání, po němž měl jít průvod ke škole. Leč prudký déšť zasáhl rušivě do programu. Přiměřený proslov pronesl farář v kapli. U školy promluvil o významu dne starosta Fr. Míchal. 

 

Otevření školy

Po vysvěcení na rychlo dokonány drobné práce, na které upozornila komise při kollaudaci. Požádáno o povolení k zahájení vyučování. C.k. okr. škol. rada výnosem ze dne 7. října 1911 oznámila, že c.k. škol. r. zemská dovolila, aby se otevřela celoroční expositura v Makově - školní obec Rozseč -, a aby bylo vypsáno místo učitele II. tř., systemizované při obecné škole v Rozseči pro tuto exposituru. Původní žádosti, aby vyučování zde začalo počátkem škol. roku 1911/12 (od 15. září), nemohl se vyhověti pro nehotovost školní budovy. 

Konečným výnosek c.k. okr. škol. r. ze 14. října 1911 oznámeno představenstvu obce, že zdejší expozituře službou přidělen Josef Daneš, učirel II. třídy v Kunštátě, s nastoupením v Makově 15. října 1911 (v neděli). Správcem školy je František Hradil, nadučitel v Rozseči.    

 

Seznam prvních žáků:
  • 1. oddělení: Fadrný Jaroslav, Šurý Josef, Bednářová Růžena, Fadrná Františka a Hladilová Ludmila.
  • 2. oddělení: Bednář Vojtěch, Hladil Josef, Krejčí Josef, Pavlů Vilém (Hájenka), Pernica František, Peterka Stanislav, Štoudek Jan, Bednářová Františka, Bednářová Marie, Fadrná Marie, Hanskutová Albína, Míchalová Anna, Prášilová Marie, Šurá Marie, Vítková Marie, Vrtaníková Žofie.
  • 3. oddělení: Bednář František (11), Bednář František (2), Bednář Pavel, Bednář Vojtěch, Boček Augustin, Janča Josef, Krejčí Alois, Květenský Jan, Míchal František, Pavlů Josef (Hájenka), Pavlů Stanislav (Hájenka), Fadrná Eugenie, Jančová Anna, Míchalová Josefa. 
 
Spála
 
Prvnímu vyučování nebyly přítomny všechny dítky. Koncem prázdnin postiženo bylo mnoho žáků epidemií spálovou, někteří z nich přišli do školy až v listopadu. Absence za říjen činí 122%. 

 

 

Do roku 1911 chodili žáci z Makova do Obecné školy v Rozseči. V roce 1911 postavena jednotřídní škola za 10 076 K, 78 hal. Do roku 1913 byla makovská škola expoziturou školy rozsečské.

 

Ředitelé školy:

Josef Daneš: 1911 - 1912

František Vaněk: 1912 – 1914 ( padl ve I. světové válce)

Josef Daneš: 1914 – 1927 ( v letech 1912 – 1914 učil v Kunštátě)

Ladislav Janků: 1927 – 1937

Alois Paděra: 1937 – 1961